Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee van band houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Els Keur vertegenwoordigt Care 4 Your Health en richt zich op behandelingen, coaching en workshops binnen het werkveld van Natuurgeneeskunde, in de meest ruime zin. www.care4yourhealth.nl is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70153388.

Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze Care 4 Your Health die  deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.  Opdrachtgever is in deze de cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Els Keur. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt  desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden  aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van  opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het
recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes
1. In de overeenkomst van workshops en events kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte.  Betaling dient te geschieden op het rekeningnummer van Care4YourHealth zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 5 dagen na factuurdatum. Eventueel is contante betaling ook mogelijk.
2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de  betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente
verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de inanciële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving
Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende betalingsvoorwaarden:
1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de offerte.
2. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de offerte. De overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald.
3. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of workshop: 100% van de offerte.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open inschrijving
Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende
alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen
aan opdrachtnemer, als volgt:
1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om consulten, coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van consult afspraken
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland consult wrden de kosten voor het consult in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, consults, trainingen of adviesopdrachten.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te  doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de  bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is  opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Klachtenprocedure
Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Care 4 Your Health is aangesloten bij de beroepsvereniging Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG). De MBOG bevordert en bewaakt de kwaliteit van de praktijkuitoefening van haar leden. Daarom heeft de MBOG voor haar leden gedragsregels opgesteld. Ieder lid dient zich aan deze gedragsregels te houden en Care 4 Your Health doet dit ook. Toch kan het voorkomen dat een cliënt op enig moment ontevreden is over (een deel van) de behandeling die door Care 4 Your Health met de grootst mogelijke zorg is uitgevoerd. In dat geval geldt de geschillenregeling.

Met het in werking treden van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector per 1 augustus 1995 heeft de cliënt het wettelijk recht om een klacht in te dienen over het verloop van de behandeling. De MBOG is hiervoor aangesloten bij de S.C.A.G., een (onafhankelijke) Klachtencommissie. Deze geschillencommissie voldoet aan de eisen die de wet hieraan heeft gesteld.

Als je een klacht hebt over het handelen van (de therapeut van) Care 4 Your Health, dan kun je een klacht indienen. De eerste stap als je een klacht hebt is dat je de klacht voorlegt aan de therapeut zelf en deze met haar bespreekt. Kom je er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op de geschillenregeling van het S.C.A.G.. Hoe deze regeling werkt kun je lezen in de klachtenfolder. Deze folder stuurt Care 4 Your Health je op verzoek zo snel mogelijk (digitaal) toe, maar je kunt hem ook downloaden via de website van de S.C.A.G. Daar kun je alle informatie vinden over wat te doen als je een klacht hebt: https://www.scag.nl/